Fasalada Waalidiinta Degmo Dugsiyeedka Pasco

 • Naga soo wac  (509) 543-6714 si aad isku sajisho

Ingiriisi Ka Luqad Labaad Ahaan (ESL)

 • Fasalo gargaaraya Kobcinta ama hagaajinta xirfadaha luqadda Ingiriisida.

  Heerka ESL 1
  Isniin/Arabaca laga bilaabo 9:00 ilaa 11:30 subaxnimo
  Sibtambar  - Juun

  Heerarka ESL 2 iyo 3
  Talaada/Khamiis laga bilaabo 9:00 ilaa 11:30 subaxnimo 
  Sibtambar  - Juun

  Heerka ESL 1
  Isniin/Arbaca laga bilaabo 1:00 ilaa 3:00 galabnimo
  Sibtambar  – Juun

  Heerarka ESL 2 iyo 3
  Talaada/Khamiis laga bilaabo 1:00 ilaa 3:00 galabnimo
  Sibtambar  – Juun

  Heerarka ESL 1-6
  Sibtambar  - Juun
  Isniin/Talaada/Arbaca laga bilaabo 5:00 ilaa 8:00 galabnimo

  Heerka ESL 1
  Sibtambar  - Juun
  Isniin/Arbaca laga bilaabo 5:30 ilaa 7:30 galabnimo

Computers

 • Taladaa/Khamiis laga bilaabo 5:30 ilaa 7:30 pm galabnimo

Read and Rise

 • Jimca laga bilaabo 9:30 ilaa 11:00 subaxnimo